نقش مدرسه در ایجاد مهارت آموزی

مدرسه فرصت بی همتایی برای بهبود زندگی بسیاری از كودكان و نوجوانان ایجاد می كند. به موازات حركت ملتها در جهت آموزش همگانی، افزایش نقش مدارس در ارائه خدمات بهداشتی مثل خدمات بهداشت روانی برای پرداختن به عواملی كه در تحصیل مداخله می كند، اهمیت یافته است. به جرأت می توان گفت مدارس با حمایت كامل خانواده و اجتماع بهترین محل برای برنامه های جامع بهداشت روانی می باشد زیرا:

- تقریباً تمام كودكان و نوجوانان در دوره ای از زندگی خود به مدرسه می روند.

- مدارس قوی ترین سازمان اجتماعی و آموزش قابل دسترس برای مداخله است.

- مدارس اثر عمیقی بر كودكان، خانواده ها و اجتماع می گذارند.

  

منبع این نوشته : منبع
مدرسه ,مدارس ,ایجاد ,مهارت ,ایجاد مهارت ,بهداشت روانی