آموزش مهارت های زندگی از تولد تا به امروز

داشتن زندگی شاد، مؤفق و مؤثر، آرمانی است که در هر زندگی می ‏توان به دنبال کسب آن بود. تحقق این آرمان زمانی میسر است که زمینه برای آموزش و به ‏کارگیری مهارت‏ های زندگی آماده شود. این همان انگیزه‏ای بود که در سال 1979 دکتر گیلبرت بوتوین1را به انجام اقداماتی در زمینه ‏ی آموزش مهارت‏های زندگی واداشت.

 

وی در آن سال، مجموعه ‏ی آموزش مهارت‏های زندگی را برای دانش‏ آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین کرد که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه شد. برنامه‏ ی آموزشی بوتوین به نوجوانان یاد می‏ داد که چگونه با استفاده از مهارت‏های رفتار جرئت مندانه، تصمیم‏ گیری، و تفکر نقاد، در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی هم‏سالان، مقاومت کنند. هدف او طراحی نوعی برنامه‏ ی واحد پیشگیری اولیه بود. مطالعات بعدی نشان داد که این برنامه در پیشگیری اولیه ی چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار، موفق بوده است.

ارت‏های زندگی را برای دانش‏ آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین کرد که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه شد. برنامه‏ ی آموزشی بوتوین به نوجوانان یاد می‏ داد که چگونه با استفاده از مهارت‏های رفتار جرئت مندانه، تصمیم‏ گیری، و تفکر نقاد، در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی هم‏سالان، مقاومت کنند. هدف او طراحی نوعی برنامه‏ ی واحد پیشگیری اولیه بود. مطالعات بعدی نشان داد که این برنامه در پیشگیری اولیه ی چندین نوع مواد مخدر از جمله سیگار، موفق بوده است.

 


منبع این نوشته : منبع
زندگی ,آموزش ,اولیه ,پیشگیری ,برنامه‏ ,مهارت‏های ,پیشگیری اولیه ,مقاومت کنند ,طراحی نوعی ,هم‏سالان، مقاومت ,مصرف مواد ,مندانه، تصمیم‏ گیری، ,